Regulamin

Regulamin wypożyczalni kajaków „Aktywnie na Wyspie”

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin wypożyczani „Aktywnie na Wyspie” określa warunki i zasady wypożyczania kajaków zarówno dla osób indywidualnych jak i grup zorganizowanych.
 2. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej www.aktywnienawyspie.pl.
 3. Przez użyte w niniejszym Regulaminie skróty i terminy należy rozumieć:
 • umowa – umowa między wypożyczalnią a wypożyczającym, oparta na prawach i obowiązkach określonych w Regulaminie, zawarta automatycznie z chwilą wypożyczenia kajaków,
 • wypożyczalnia – wypożyczalnia kajaków „Aktywnie na Wyspie” udostępniająca sprzęt i prowadzona przez Fundację FAMILY CHALLENGE wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000737100, NIP: 604-020-46-28, REGON: 380574264,
 • wypożyczający – osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje rezerwacji lub wynajęcia sprzętu na rzecz swoją lub na rzecz grupy (zorganizowanej lub niezorganizowanej) i działająca w imieniu i z upoważnienia grupy, jak również osoba, na rzecz której wynajęto lub zarezerwowano sprzęt,
 • uczestnik – osoba korzystająca ze sprzętu wypożyczalni, w szczególności biorąca udział w spływach kajakowych z wykorzystaniem sprzętu wypożyczalni,
 • spływ kajakowy – forma rekreacji, polegająca na płynięciu kajakiem po akwenach (np. rzece, jeziorze),
 • sprzęt – sprzęt udostępniony przez wypożyczalnię w postaci kajaków, osprzętu oraz akcesoriów,
 • kajak – niewielka łódź turystyczna lub sportowa, napędzana wiosłem o dwóch piórach, nieopartym o żadne urządzenia przymocowane do pokładu.

II. Rezerwacje i opłaty

 1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem. Finalny koszt zależy od liczby wypożyczonych  kajaków, liczby dni, kosztów transportu kajaków oraz wszelkich innych czynników mogących mieć wpływ na cenę wynajmu.
 2. Rezerwacji sprzętu można dokonać kontaktując się z wypożyczalnią na numer telefonu lub adres e-mailowy podane na stronie wypożyczalni lub bezpośrednio w miejscu wynajmowania kajaków.
 3. Odwołania rezerwacji sprzętu można dokonać najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem wypożyczenia. Po tym terminie pobrane zaliczki i opłaty nie będą zwracane.
 4. Wniesiona opłata za wynajem podlega zwrotowi, po odliczeniu kosztów rezerwacji i odpowiedniej części kosztów wynajmu, w przypadku wystąpienia konieczności odwołania rezerwacji ze względu na niebezpieczne warunki atmosferyczne lub przerwania wypożyczenia podczas trwania spływu z przyczyn niezależnych od wypożyczalni i przez nią niezawinionych.
 5. W przypadku przerwania spływu podczas trwania wypożyczenia z winy wypożyczającego, osób trzecich lub warunków atmosferycznych, wynajmujący zobowiązany jest do zapłaty opłaty za wypożyczenie w pełnej wysokości, a wniesiona opłata za wypożyczenie podlega zwrotowi.

III. Zasady korzystania z wypożyczalni

 1. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych, jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt. Spływy są organizowane we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność przez osoby wypożyczające kajaki lub uczestników.
 2. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna wypożyczającego za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia sprzętu bez uzasadnienia.
 3. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że wypożyczający lub uczestnicy są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub co do których zachodzi podejrzenie, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takich przypadkach wypożyczalnia nie zwraca żadnych opłat za wypożyczenie, a wynajmujący zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty zgodnie z umową.
 4. Osoby niepełnoletnie nie mogą wypożyczyć sprzętu.
 5. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu umowy wypożyczenia przez wypożyczającego.
 6. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt. Sprzęt zwracany do wypożyczalni winien być sprawny, czysty i w stanie umożliwiającym natychmiastowe wypożyczenie.
 7. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt.
 8. Podstawowym osprzętem każdego kajaka są kamizelki asekuracyjne oraz wiosła, których wypożyczający musi używać zgodnie z przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
 9. Za kradzież, zgubienie lub zniszczenie sprzętu wypożyczający zobowiązany jest zwrócić jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej obowiązującej w dniu zgłoszenia roszczenia przez wynajmującego, bez względu na stopień jego zamortyzowania. Płatność winna być dokonana niezwłocznie.
 10. Za sprzęt nie zwrócony w terminie wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę zgodnie z cennikiem.
 11. Zmiana terminu, miejsca i czasu zakończenia wynajęcia sprzętu muszą być zaakceptowane przez wypożyczalnię.
 12. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez wypożyczającego i wypożyczalnię.
 13. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z wypożyczalnią.

IV. Zasady bezpieczeństwa

 1. Wypożyczający i uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez wypożyczalnię oraz służb do tego uprawnionych.
 2. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność, w tym materialną.
 3. Niezależnie od umiejętności pływackich wypożyczający i uczestnicy zobowiązani są do pływania w prawidłowo założonych kamizelkach asekuracyjnych.
 4. Zakazane jest używanie kajaków podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych, w szczególności silnych wiatrów, burzy, intensywnego deszczu, śnieżycy, ujemnych temperatur.
 5. Zakazane jest pływanie po obszarach morskich (w tym po Zatoce Gdańskiej).
 6. Zakazane jest pływanie w porze od zmierzchu do świtu oraz spływanie po progach wodnych, jazach i innych spiętrzeniach wodnych.
 7. Wypożyczający i uczestnicy zobowiązani są do pływania wyłącznie po akwenach bezpiecznych i dopuszczonych do pływania kajakami oraz przestrzegania stosownych przepisów prawa.
 8. Kajaki, wiosła, kamizelki asekuracyjne oraz inny osprzęt i akcesoria należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 9. W razie wypadku uczestnicy spływu zobowiązani są do natychmiastowego alarmowaniu o zdarzeniu służb ratunkowych oraz udzieleniu niezbędnej pomocy.
 10. Ze sprzętu nie mogą korzystać osoby, których stan zdrowia bądź zdiagnozowana choroba stwarzają możliwość wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia.
 11. Zabronione jest także:
 • pływanie i przebywania na wodzie pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub innych podobnie działających środków,
 • zachowanie w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych,
 • wykorzystywanie sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 • pływania w kajaku większej liczby osób niż wynika to z miejsc siedzących,
 • przekraczanie dopuszczalnej ładowności sprzętu wodnego,
 • stanie i kucanie w kajaku, siadanie na burcie, dziobie lub rufie,
 • skakanie z kajaka do wody,
 • zatapianie sprzętu wodnego i osprzętu,
 • przebywanie w kajaku  nie znajdującym się na wodzie,
 • wędkowanie z kajaka,
 • wyrzucanie śmieci do wody oraz zaśmiecania miejsc postojów,
 • odstępowanie lub podnajmowanie wypożyczonego  sprzętu.

V. Postanowienia końcowe

 1. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz osób trzecich.
 2. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu.
 3. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem.
 4. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo zakończenia spływu kajakowego w przypadku pogorszenia warunków atmosferycznych oraz sytuacji zagrażających uczestnikom.
 5. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo zakończenia spływu kajakowego w przypadku stwierdzenia upojenia alkoholowego i/lub odurzenia środkami psychoaktywnymi uczestników spływu. Uczestnik będący pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających kończy spływ w miejscu, w którym to stwierdzenie nastąpiło.
 6. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla wypożyczalni
 7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.