Regulamin

KAJAKOWA PRZYGODA NA WYSPIE SOBIESZEWSKIEJ
Cross Kajakowy Wyspy Sobieszewskiej

Regulamin

Cele
a) Popularyzacja zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej i regionu.
b) Promowanie atrakcji i walorów turystycznych oraz oferty sportowo-rekreacyjnej Wyspy Sobieszewskiej.
c) Wspieranie integracji życia rodzinnego i umacniania więzi rodzinnych.
d) Odkrywanie zainteresowań i pomysłów na wspólne spędzanie wolnego czasu.
e) Promowanie kajakarstwa i regionalnych szlaków wodnych w Gdańsku i na Wyspie Sobieszewskiej.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizator
Fundacja FAMILY CHALLENGE
ul. Jowisza 37 C, 83-010 Straszyn
www.familychallenge.pl

2. Wsparcie
Impreza jest dofinansowana ze środków Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska.

3. Współpraca
• Miasto Gdańsk
• Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska
• Wypożyczalnia kajaków Aktywnie na Wyspie
• OSP Sobieszewo
• OSP Świbno

4. Kontakt w sprawie imprezy
tel. 600 325 678, e-mail: info@aktywnienawyspie.pl
www.aktywnienawyspie.pl

II. TERMIN, MIEJSCE, PROGRAM

1. Termin
Data: 5 września 2021 r. (niedziela)

2. Miejsce
a) miejsce: Gdańsk, Wyspa Sobieszewska
b) centrum imprezy: przystań kajakowa na Kanale Młynówka
c) miejsca początku i końca tras: przystań kajakowa na Kanale Młynówka
d) akweny: Kanał Młynówka, Martwa Wisła

3. Program
Impreza odbywać się będzie zgodnie z programem:

Impreza odbywać się będzie zgodnie z programem:
10.00–14.00 – zapisy do pływania kajakami w Biurze Imprezy
10.15–11.00 – pływanie kajakami: Grupa 1
11.15–12.00 – pływanie kajakami: Grupa 2
12.15–13.00 – pływanie kajakami: Grupa 3
13.15–14.00 – pływanie kajakami: Grupa 4
14.15–15.00 – pływanie kajakami: Grupa 5
10.00–15.00 – festyn z okazji otwarcia przystani kajakowej na Kanale Młynówka
(konkursy, zabawy, pokazy, warsztaty, ognisko z kiełbaskami)
15.00 – zakończenie imprezy

III. DYSTANS I TRASA

1. Informacje ogólne
a) Impreza odbywać się będzie na akwenach: Kanał Młynówka i Martwa Wisła.
b) Trasa do przepłynięcia liczy około 2 km i poprowadzona jest na odcinku:
przystań kajakowa na Kanale Młynówka – most 1000-lecia Odzyskania Niepodległości Polski – przystań kajakowa na Kanale Młynówka
c) Trasa może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne i stan wody.

2. Sposób pokonywania trasy
a) Impreza ma charakter rekreacyjny, więc nie prowadzimy żadnej punktacji. Stawiamy na dobrą zabawę!
b) Uczestnicy pokonują trasę w dogodnym dla siebie tempie, jednakże nie dłużej niż 45 min.
c) Czas pokonania trasy liczony jest od godziny startu dla poszczególnych grup (zgodnie z programem).
d) Każdy uczestnik imprezy (dotyczy każdej osoby niezależnie od wieku i umiejętności pływackich) zobowiązany jest do pływania kajakiem w poprawnie założonej kamizelce asekuracyjnej.

3. Ruch wodny
a) Wszyscy uczestnicy przestrzegać muszą zasad bezpieczeństwa związanych z poruszaniem się na wodzie.
b) Impreza będzie się odbywała przy nieograniczonym ruchu wodnym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych uczestnicy winni zachować szczególną ostrożność i rozwagę.
c) Uczestnicy winni trzymać się na swoim kursie jak najbliżej linii brzegowej.
d) Uczestnicy muszą zachować szczególną uwagę i ostrożność przy kursach kolizyjnych z innymi jednostkami pływającymi i stosować się do zasad poruszania się na wodzie, zwłaszcza ustąpić prawa drogi wszystkim większym jednostkom pływającym, łodziom żaglowym i statkom oraz jednostkom służb ratowniczych i porządkowych.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Informacje ogólne
a) Zgłaszając się do udziału w imprezie, nie trzeba mieć kajaka – Organizator zapewnia pulę dwuosobowych kajaków turystycznych wraz z osprzętem (kamizelki i wiosła).
b) Część kajaków będzie miała dodatkowe siedzisko dla małego dziecka (do 8 lat i wadze do 25 kg), więc możliwe jest płynięcie w 3 osoby.
c) W imprezie można brać udział na własnych, dowolnych kajakach.

2. Uczestnictwo
a) Udział w imprezie może wziąć każdy – bez względu na wiek, poziom sprawności, umiejętności i doświadczenie kajakarskie.
b) W każdym kajaku przynajmniej jedna osoba musi mieć ukończone 18 lat.
c) Osoby poniżej 18 roku życia mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod stałą opieką i za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
d) Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
e) Warunkiem dopuszczenia do udziału w imprezie jest złożenie przez uczestnika pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań medycznych do udziału w imprezach kajakowych oraz złożenie oświadczenia o znajomości regulaminu i zasad udziału w imprezie poprzez potwierdzenie własnoręcznym i czytelnym podpisem na formularzu Organizatora podczas rejestracji w Biurze Imprezy.
f) Za osoby niepełnoletnie (poniżej 18 lat) potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 2e), dokonuje rodzic lub opiekun prawny albo osoba, która sprawuje opiekę na nieletnim podczas imprezy.

3. Limit uczestników
a) Organizator gwarantuje pulę kajaków turystycznych z osprzętem (kamizelki i wiosła). W przypadku większej liczby zgłoszeń niż dostępna liczba kajaków o udziale w imprezie decyduje kolejność prawidłowej rejestracji.
b) Liczba uczestników z własnymi kajakami nie jest limitowana.

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATY

1. Zapisy
a) Rejestracji udziału w imprezie można dokonać na dwa sposoby:
• wypełniając formularz zgłoszeniowy online (do 3 września 2021 r.), co gwarantuje miejsce o wybranej godzinie,
• zgłosić się bezpośrednio podczas imprezy (5 września 2021 r.), ale wtedy kajaki przydzielane są w zależności o wolnych miejsc (bez gwarancji, że będą dostępne).
b) Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania limitu miejsc
Zachęcamy, aby zgłaszać się na imprezy w pierwszym terminie (przez formularz internetowy)!

2. Opłaty za udział w imprezie
Udział w imprezie jest dla wszystkich bezpłatny!.

3. Potwierdzenie udziału w Biurze Imprezy
a) Każdy uczestnik po przybyciu na imprezę musi zgłosić się osobiście do Biura Imprezy celem weryfikacji i aby dokonać potwierdzenia udziału.
b) Podczas weryfikacji w Biurze Imprezy uczestnicy muszą mieć dokument tożsamości ze zdjęciem, który należy okazać na prośbę Organizatora.
c) Podczas potwierdzania udziału w Biurze Imprezy każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania wszystkich oświadczeń, w tym oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika, świadomości udziału w imprezie wodnej oraz znajomości warunków udziału w imprezie. Brak jakiegokolwiek podpisu skutkuje niedopuszczeniem do udziału z winy uczestnika.

4. Odwołanie imprezy
a) Jeżeli sytuacja epidemiologiczna (w szczególności obowiązujące obostrzenia lub wytyczne) lub warunki pogodowe skutkować będą koniecznością odwołania imprezy, to Organizator zamieści na stronie internetowej odpowiedni komunikat.

VI. ŚWIADCZENIA I SPRZĘT

1. Świadczenia
a) W ramach opłaty za udział w imprezie Organizatorzy zapewniają uczestnikom:
• udział w imprezie,
• wypożyczenie kajaka turystycznego dwuosobowego wraz z osprzętem,
• zabezpieczenie na wodzie,
• ubezpieczenie NNW,
b) Uczestnicy mogą skorzystać z transferu melexem za dodatkową opłatą (5 zł za osobę) płatną bezpośrednio
u kierującego pojazdem lub dotrzeć pieszo na miejsce początku lub końca trasy (w zależności od grupy).

2. Kajaki Organizatora
a) Osobom, które zaznaczą w zgłoszeniu opcję uczestnictwa na kajaku Organizatora, zostanie wypożyczony na czas pokonywania trasy kajak turystyczny dwuosobowy wraz z osprzętem (wiosła i atestowane kamizelki asekuracyjne), a w wersji dodatkowej z dostawką dla małych dzieci (dodatkowa siedzisko i atestowana kamizelka asekuracyjna).
b) Kajaki mogą się od siebie nieznacznie różnić, choć Organizator będzie się starał, aby były one do siebie możliwie najbardziej podobne.
c) Przydzielenie kajaków jest losowe. Nie może dokonywać żadnych zamian kajaków ani osprzętu.
d) Po dotarciu do końca trasy uczestnicy winni zwrócić cały sprzęt w stanie niepogorszonym do obsługi kajaków. Obsługa dokona przeglądu sprzętu. W razie stwierdzenia zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu uczestnicy będą zobowiązani do pełnego pokrycia kosztów naprawy lub odkupienia sprzętu.

3. Kajaki własne uczestników
a) W imprezie możliwy jest udział na własnym sprzęcie. W takim przypadku uczestnicy muszą sami zabezpieczyć sobie komplet wyposażenia, tj. kajak wraz z pełnym osprzętem (wiosła i atestowane kamizelki asekuracyjne).
b) Organizatorzy nie zapewniają zabezpieczenia ani dozoru nad kajakami prywatnymi.

4. Wyposażenie obowiązkowe i dodatkowe
a) Obowiązkowe wyposażenie podczas całej trasy:
• poprawnie założone kamizelki asekuracyjne podczas pobytu na trasie (dotyczy każdej osoby niezależnie od wieku i umiejętności pływackich).
b) Dodatkowo Organizatorzy zalecają, aby zabrać na trasę:
• minimum jeden gwizdek służący do wzywania pomocy,
• minimum jeden telefon komórkowy,
• odpowiednią odzież,
• wodoszczelne worki lub pojemniki.

VII. BEZPIECZEŃSTWO

1. Odpowiedzialność
a) Wszyscy uczestnicy muszą przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatora.
b) Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator nie odpowiada za osoby trzecie ani za uczestników, zwłaszcza tych, którzy łamią regulamin.
c) Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w imprezie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w imprezie mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w imprezie, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność (lub odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wydarzenia, kolizje i wypadki, które zdarzą się w trakcie imprezy (w tym za zmianę programu, a nawet odwołanie imprezy), zwłaszcza w przypadkach podjęcia przez Organizatora działania lub zaniechania, którego powodem była dbałość o bezpieczeństwo uczestników, osób trzecich oraz przebiegu imprezy.
e) Przed startem lub na stronie internetowej imprezy uczestnicy zostaną poinformowani o możliwych niebezpieczeństwach na trasie.

2. Ograniczenia epidemiologiczne
a) Impreza odbywać się będzie zgodnie z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami w zakresie zagrożeń epidemiologicznych. Informacje o sposobie przeprowadzenia imprezy opublikowane będą na stronie internetowej imprezy lub bezpośrednio przed startem w Biurze Imprezy.
b) Wszyscy uczestnicy imprezy oraz osoby trzecie (w tym rodzice i opiekunowie) zobowiązani są do stosowania się do poleceń i wytycznych Organizatora, odpowiednich instytucji oraz obowiązujących przepisów.
c) Osoba, która nie zastosuje się do poleceń i wytycznych, nie będzie dopuszczona do udziału w imprezie, a ponadto mogą zostać wobec niej wyciągnięte odpowiednie konsekwencje.
d) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły imprezy w celu dostosowania jej do obowiązujących obostrzeń, a nawet do jej odwołania.

3. Zasady fair play
a) Aby impreza przebiegała bez zakłóceń i w duchu fair play, każdy uczestnik winien przestrzegać zasad czystego współzawodnictwa, uczciwości, udzielania pomocy potrzebującym oraz przestrzegania regulaminów i zaleceń Organizatora.
b) Ponadto każdy uczestnik winien przestrzegać niniejszych zasad:
• wolniejszy kajak powinien ustąpić miejsca szybszemu na trasie,
• uczestnik musi zachować szczególną uwagę i ostrożność, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do miejsca, które może być niebezpieczne,
• uczestnicy muszą przestrzegać przepisów prawa, w tym prawa regulującego ruch wodny.

4. Wycofanie lub odmowa udziału
Organizator zastrzega sobie prawo wycofania uczestnika z trasy lub odmowy udziału w imprezie w przypadku:
a) stwierdzenia przez obsługę imprezy niezdolności do udziału w imprezie (decyzje obsługi są ostateczne i nieodwołalne),
b) braku wyposażenia w kamizelkę asekuracyjną lub pływania bez poprawnie założonej kamizelki asekuracyjnej,
c) złamania zasad bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa w ruchu wodnym,
d) nieudzielenia pomocy innym osobom (uczestnikom lub osobom trzecim) w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia,
e) nieprzestrzegania zasad fair play oraz przepisów niniejszego regulaminu,
f) niewykonywania poleceń obsługi imprezy lub Organizatora.

5. Zmiana trasy, przekroczenie limitu czasu, wycofanie się z trasy

a) Zabroniona jest samodzielna zmiana trasy.
b) Jeśli uczestnik wycofa się z trasy musi niezwłocznie poinformować o tym Organizatora. Jeśli tego nie uczyni
i zostanie podjęta akcja poszukiwawcza, osoba ta zostanie obciążona wszelkimi kosztami związanymi z akcją.
c) Organizatorzy nie odpowiadają za uczestników, którzy zmienią trasę lub zostali wycofani z trasy.

6. Procedury w razie wypadku
a) Ważne numery telefonów będą znajdować się w Biurze Imprezy.
b) Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia, a niemożliwe stanie się skontaktowanie z Organizatorem lub obsługą na wodzie za pomocą telefonu komórkowego, trzeba używać gwizdka lub innych środków do wzywania pomocy w taki sposób, aby zwrócić na siebie uwagę.
c) Każdy, kto zauważy zagrożenie dla życia lub zdrowia uczestników lub kłopoty innego uczestnika na trasie, winien zgłosić to Organizatorowi, a także w miarę własnych możliwości udzielić niezbędnej pomocy.
d) Zabronione jest używanie gwizdka i innych sygnałów, poza sytuacjami związanymi z wzywaniem pomocy.

7. Ochrona środowiska naturalnego
a) Uczestnicy zobowiązani są szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać terenu, na którym odbywa się impreza (przede wszystkim akwenów wodnych).
b) Nie wolno wyrzucać żadnych opakowań i śmieci z kajaka (zwłaszcza na wodzie) za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.

8. Warunki atmosferyczne
a) Impreza odbywa się zasadniczo bez względu na warunki atmosferyczne.
b) W trosce o bezpieczeństwo uczestników (np. działanie siły wyższej, zmianę warunków atmosferycznych, opinia służb) Organizator ma prawo do skrócenia, zmiany lub nawet odwołania części lub całej trasy, a także imprezy.
c) Skrócenie, zmiana przebiegu trasy lub imprezy oraz odwołanie trasy lub imprezy w czasie jej trwania nie stanowi podstawy jakichkolwiek roszczeń.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych osób, o których mowa poniżej, jest Fundacji FAMILY CHALLENGE wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000737100,
NIP: 604-020-46-28, REGON: 380574264, zwana dalej Organizatorem.
2. Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe uczestników imprezy przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), w celu:
a) przeprowadzenia imprezy tj.:
• rejestracji uczestnika,
• przypisania do odpowiedniej kategorii startowej/wiekowej,
• ustalenia wysokości opłaty startowej (w tym zniżek i ewentualnego zwolnienia z opłaty),
• wyłonienia i prezentacji uczestników i zwycięzców, w tym w szczególności poprzez ogłoszenie ich danych osobowych publicznie, tj. w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez komentatora i/lub spikera w trakcie imprezy oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach,
• prezentacji list startowych w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek bez ograniczenia czasowego w Biurze Imprezy oraz na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu wybranego przez Organizatora,
• weryfikacji uczestnika imprezy w Biurze Imprezy, w tym także opiekuna i pełnomocnika, który w imieniu uczestnika dokona odbioru przysługującego uczestnikowi pakietu startowego,
• prezentacji wyników w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek bez ograniczenia czasowego na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu wybranego przez Organizatora, a także podczas imprezy, w tym bezpośrednio po zakończeniu imprezy,
• wysłania SMS-em istotnych informacji dotyczących organizacji i przeprowadzenia imprezy,
• przyznania i wydania nagród i upominków,
• informacyjnym, statystycznym i archiwalnym Organizatora,
b) marketingowym i promocyjnym Organizatora,
c) przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej,
d) przesyłania newslettera.
3. Osoby niepełnoletnie mogą być zgłoszone do udziału w imprezie wyłącznie przez ich prawnych opiekunów, którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej.
4. Organizator umożliwia odbiór pakietów startowych przez osoby umocowane do dokonania tej czynności w imieniu uczestników imprezy (pełnomocników uczestników). Organizatorowi imprezy zostaną udostępnione dane osobowe pełnomocników w celu umożliwienia odbioru pakietu startowego w imieniu uczestnika imprezy, w zakresie: imię, nazwisko, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, organ wydający dokument potwierdzający tożsamość. Udostępnione dane osobowe pełnomocników uczestników imprezy przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w pkt. 2 i 4, jest zgoda osoby, której dane dotyczą lub zgoda prawnych opiekunów osób niepełnoletnich, o których mowa w pkt. 3.
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez uczestnika/opiekuna/pełnomocnika uczestnika może zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez:
a) przesłanie stosownego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby Administratora określony w ust. 1 lub na adres poczty elektronicznej Administratora Danych Osobowych, tj. info@familychallenge.pl,
b) złożenie stosownego oświadczenia w Biurze Imprezy.
7. Odbiorcami udostępnionych Organizatorowi danych osobowych uczestników będą podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (wybrane przez Organizatora firmy współpracujące przy organizacji imprezy) na podstawie stosownych umów powierzenia. Dane będą także udostępnione komentatorom biegu, spikerom, osobom zgromadzonym na trasie i mecie biegu, osobom czytającym strony internetowe Administratora danych oraz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, czytelnikom mediów drukowanych, elektronicznych i innych.
8. Dane osobowe pełnomocników uczestników imprezy nie będą udostępniane innym odbiorcom.
9. Dane osobowe uczestników i pełnomocników uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
10. Pozyskane dane osobowe uczestników i pełnomocników uczestników będą przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji imprezy i w okresie po jej zakończeniu (w tym w związku z publikowaniem relacji, wyników, materiałów informacyjnych i promocyjnych) oraz prowadzenia działalności przez Organizatora albo do momentu wycofania zgody.
11. Osobie, której dane dotyczą (uczestnikowi/opiekunowi/pełnomocnikowi), przysługuje prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Uczestnik imprezy lub opiekun wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie i czasowo wykorzystanie wizerunku przez Organizatora, obejmujące utrwalanie, obróbkę, powielanie i wykorzystanie wykonanych zdjęć i materiału filmowego przedstawiających jego osobę do celów informacyjnych i promocyjnych Organizatora i imprezy w mediach elektronicznych i drukowanych. Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku w trakcie dokonywania rejestracji uczestnika do udziału w imprezie przez internet albo poprzez podpisanie stosownego oświadczenia w Biurze Imprezy.
13. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do wzięcia udziału w imprezie. Niepodanie danych lub niewyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku uniemożliwia wzięcie udziału w imprezie.
14. Podanie danych osobowych szczególnej kategorii, tj. numeru orzeczenia o niepełnosprawności lub numeru karty uprawniającej do zniżki jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby uzyskać zniżkę w opłacie startowej. Niepodanie tych danych powoduje brak możliwości uzyskania zniżki w opłacie startowej.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje uczestników oraz wszystkie osoby i podmioty związane z organizacją imprezy.
2. W czasie trwania imprezy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.
3. Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do organizatorów, uczestników i innych osób (w tym publiczności).
4. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby i instytucje związane z imprezą.
5. Brak znajomości przez uczestników zapisów regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione i pozostawione bez opieki w trakcie trwania imprezy.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
8. Przepisy regulaminu mogą ulec zmianie, a przypadki nieuwzględnione w regulaminie będzie rozstrzygał Organizator.
9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.